Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht & Herroepingsformulier

Herroepingsrecht voor de consument

Instructie over het herroepingsrecht voor de consumenten
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.
Herroepingsrecht
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag:
o waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u in het kader van een uniforme bestelling één of meerdere goederen heeft besteld en deze uniform worden of worden geleverd;
o waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Labo 55 c/o Lambert Chemicals SRL, 55 Rue de l’Abbaye, B-4040 Herstal, Numéro de téléphone : +32-4-248.86.60, Email : info@labo55.com informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of per Mail) van uw beslissing om u uit dit contract terug te trekken.

U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben wij u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten, die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract.
De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij dragen de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.
Redenen voor uitsluiting of vervallen
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

o voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
o voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
o voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
o voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.
Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht voortijdig
o voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als hun verzegeling na levering is verwijderd;
o voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
o voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.
Modelformulier voor herroeping (om te downloaden)
(Als u het contract wilt herroepen, vul dit formulier in en stuur het terug.)
Aan
• Labo 55 Lambert Chemicals SRL, 55 Rue de l’Abbaye, B-4040 Herstal, Numéro de telefoon: +32-4-248.86.60, Email: info@labo55.com
• Ik / wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) /levering van de volgende dienst (*) herroep / herroepen (*)
• Besteld op (*) / Ontvangen op (*)
• Naam / Namen consument(en)
• Adres consument(en)
• Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
• Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.