ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Alle contractuele relaties tussen Labo55 by Lambert Chemicals SRL, Rue de l’Abbaye 55 te 4040 Herstal (Hauts-Sarts), ondernemingsnummer 0438.804.640, RPM Luik, BTW nummer BE 438-804-640 en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen en de leveringen van goederen.

 

 1. Voor online aankopen (via www.labo.com) kunnen enkel artikelen voor thuislevering worden thuis geleverd. De transportkost wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling wordt geplaatst. Thuisleveringen gebeuren enkel in Europa.

 2. De overdracht van risico op beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper.  Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen op geen enkele wijze.  De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.
 3. Als de klant een online aankoop (via de website) heeft gerealiseerd, heeft hij het recht deze aankoop te annuleren. Hij hoeft hiervoor geen reden mee te delen of supplementaire kosten te betalen als hij dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering doet. In de loop van deze 14 dagen moet de klant Labo55 informeren over de herroeping van de aankoop met vermelding van het artikel dat hij wenst terug te sturen en specificatie van de productreferentie en de prijs. Hij geeft eveneens het nummer van de bestelling alsook de leveringsdatum door. Het e-commerce team zal onmiddellijk de terugzending voorbereiden. Een transporteur komt de goederen ophalen op een tijdstip dat door beide partijen is overeengekomen. Labo55 betaalt het bedrag van het artikel integraal terug op voorwaarde dat de goederen volledig, in perfecte staat, ongebruikt en in de originele verpakking zijn. De transportkosten worden ook terugbetaald indien de aankoop volledig wordt geannuleerd. De kosten van de terugzending daarentegen worden ten laste genomen van de klant. Zodra het artikel in ons bezit is, zullen wij de terugbetaling uitvoeren.
 4. Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de koper niet het recht heeft op een terugname van zijn aankoop door Labo55. Onder andere:
 5. in het geval dat de prijs van een levering van goederen of diensten afhangt van prijsschommelingen op de financiële markt die buiten onze controle vallen en die zich kunnen voordoen tijdens periode tussen de aankoop en de terugname.
 6. in het geval van een levering van goederen die op maat gemaakt zijn of gepersonaliseerd zijn voor de klant.
 7. in het geval van een levering van goederen die snel bederven of vervallen.



 1. in het geval van een levering van goederen die, na geleverd te zijn, en die door hun natuurlijke producteigenschappen, gemengd zijn met andere artikelen (bijvoorbeeld brandstoffen).

Ook al voeren wij onze producten met veel zorg in om ons online assortiment uit te breiden, de prijzen en foto’s die te zien zijn op de site zijn niet bindend en kunnen deze in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten. De site www.labo55.com kan ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten. Op het ogenblik dat dergelijke foutjes geïdentificeerd worden, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

Labo55 by Lambert Chemicals SRL is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar website of gerelateerde websites. Of het nu op vlak van prijs, afbeeldingen of teksten is, de geconstateerde fouten geven de koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen. Bij een betwisting vanwege een klant, zal Labo55 in elk geval de beste mogelijke oplossing voorleggen, dit met de hoogst mogelijke objectiviteit en met behoud van een commerciële geest.

 1. Alle producten die de klant aankoopt via de website www.labo.com genieten een garantieperiode. Deze garantie is geldig bij normaal gebruik, conform de gebruiks- en onderhoudsaanwijzigingen van het artikel. Indien de garantieperiode anders dan de legale is, zullen wij dit aanduiden in de karakteristieken van het artikel.
 2. Bij een bestelling van artikelen op maat of op plan stelt Labo55 de offerte op, op basis van de afmetingen meegedeeld door de koper, die de volledige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juistheid ervan. De koper is ertoe gehouden om de correcte weergave van de afmetingen op de bestelbon te verifiëren.
 3. Elke vergissing begaan door Labo55, met betrekking tot de goederen geleverd door Labo55 (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de koper te worden meegedeeld aan Labo55.
 4. De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen aan Labo55 mee te delen per aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek/deze gebreken beroepen.  Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan Labo55 ten laatste binnen de twee maanden vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek/deze gebreken beroepen. Voor een professionele koper geldt dat een vordering op basis van een verborgen gebrek dient ingesteld te worden ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. Deze laatste termijn is echter niet van toepassing op een consument die niet handelt in uitoefening van een beroepsactiviteit of commerciële activiteit (hierna: een Consument). Indien de vorderingen van de koper, niet consument, gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van Labo55 zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen. De koper, die geen consument is, zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.
 5. Labo55 behoudt zich het recht om bestellingen te annuleren zonder vergoeding wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, tekort aan transport, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij Labo55 ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.
 6. Het bedrag vermeld op de factuur is een netto bedrag, btw, taksen en kosten inbegrepen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. In het geval van dropshipment en home delivery zijn de facturen bij levering contant betaalbaar, behoudens afwijkende bijzondere voorwaarden van Labo55. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 1% per maand. Bovendien zal elke factuur die niet betaald is door de koper (geen consument) op de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 20 euro. In geval van laattijdige betaling of niet-betaling door de koper behoudt Labo55 zich het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs de facturen die niet vervallen zijn, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting dient bezwaar aangetekend te worden tegen de factuur binnen de 8 dagen na ontvangst. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Labo55 gerechtigd is de prijs verschuldigd door de koper te compenseren met bedragen die door Labo55 aan de koper verschuldigd zijn.
 7. De Labo55 website is eigendom van Labo55 by Lambert Chemicals SRL. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Labo55. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Labo55 website.
 8. We raden aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@labo.com wat tot een oplossing zal leiden. In geval er alsnog geen verzoening komt zijn uitsluitend de rechtbanken van Luik bevoegd, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen Labo55 en een Consument. Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
 9. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Luik bevoegd, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen Labo55 en een Consument. Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

 

 1. Labo55 by Lambert Chemicals SRL, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal (Hauts-Sarts), Rue de l’Abbaye 55, gebruikt de persoonlijke gegevens verschaft door de kopers enkel voor het opstellen van facturen. Wij behandelen deze gegevens met zorg, u kan deze bekomen en indien nodig een aanpassing aanvragen door ons aan te schrijven op het volgende adres:

Labo55 by Lambert Chemicals SRL

Rue de l’Abbaye 55 te 4040 Herstal (Hauts-Sarts)

Tel.: +32 (0) 4 248 86 60